moja niepodległa
pokaz koszyk
rozwiń menu
Tytuł książki:

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura

Dane szczegółowe:
Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN
Rok wyd.: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 1072 s.
Wymiar: 180x245 mm
EAN: 9788376292878
ISBN: 978-83-7629-287-8
Data: 2011-10-17
Cena wydawcy: 56.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Współwydawca: Stowarzyszenie Archiwum Solidarności Dodatek do książki stanowią dwie płyty: 1. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Nagrania, t. 1 I tura 2. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Biuletyn Zjazdowy, nr 1, 2, 3 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność odbył się w dwu turach (w dniach 510 września oraz 26 września 7 października 1981 r.) w Gdańsku, w hali sportowo-widowiskowej Olivia. Wydarzenie to, żywe do dziś we wspomnieniach setek jego uczestników, pozostawiło po sobie wiele dokumentów. Wśród najważniejszych wskazać należy niewątpliwie prezentowany w niniejszym tomie pełny stenogram obrad, znany dotychczas jedynie z wyciągów, omówień i skrótów, publikowanych przez prasę związkową jeszcze w trakcie zjazdu. Trzydzieści lat temu świadkowie i uczestnicy I KZD mieli świadomość obserwowania czegoś wyjątkowego, udziału w wielkim święcie demokracji i wolności, i to nie tylko z uwagi na jego skalę i medialną oprawę. Również ci, którzy nie obserwowali zjazdu bezpośrednio i śledzili go z oddali, pozostawali pod wielkim wrażeniem wagi obrad związkowej konstytuanty, mając poczucie, że oto po raz pierwszy od dawna obradują nie oni, lecz swoi.

Książka "I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Stenogramy. Tom 1. I tura" - Grzegorz Majchrzak, Jan M. Owsiński, Bartosz Kaliski (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, IPN. Książka posiada 1072 stron i została wydana w 2011 r.

Spis treści:

Bartosz Kaliski – ZJAZD „SOLIDARNOŚCI” – FAKTY I KONTEKSTY
WPROWADZENIE
NOTA EDYTORSKA
STENOGRAMY OBRAD I TURY I KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Plan sali obrad

Pierwszy dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 5 września 1981 r.

• Otwarcie obrad – przemówienie Lecha Wałęsy
• Wybór Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Jawnych
• Sposób zliczania głosów w głosowaniu jawnym
• Wybór Prezydium Zjazdu
• Wybór przewodniczącego Prezydium I KZD
• Przyjęcie formuły głosowań jawnych, wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Wystąpienie ministra Stanisława Cioska – rządowe posłanie do I KZD
• Wystąpienia przedstawicieli międzynarodowych central związkowych
• Uchwała I KZD w sprawie zwiększenia nakładu „Tygodnika Solidarność”
• Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych
• Ukonstytuowanie się Komisji Mandatowo-Wyborczej, komunikat nr 1 komisji
• Sprawa konfliktu olsztyńskiego
• Głosowanie nad tekstem teleksu delegatów I KZD do załogi Olsztyńskich Zakładów Graficznych
• Ustalenie porządku obrad
• Określenie kworum
• Wystąpienie Jana Kułaja – przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność”
• Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych
• Konferencja prasowa rzecznika prasowego KKP
• Wybór rzecznika prasowego I KZD, sprawa udostępniania materiałów z I KZD TVP
• Sprawa dopuszczenia ekip TVP do zjazdu
• Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej
• Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej 5 września 1981 r.
• Przyjęcie porządku obrad I tury I KZD
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
• Zatwierdzenie regulaminu obrad I KZD
• Głosowanie nad sposobem przyjęcia regulaminu, przyjęcie rozdziału I regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału II regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału III regulaminu obrad
• Przyjęcie rozdziału IV regulaminu obrad
• Ukonstytuowanie się Komisji Uchwał i Wniosków
• Przyjęcie rozdziału V regulaminu obrad
• Sprawa oświadczenia Regionu Bydgoskiego dotyczącego umorzenia sprawy bydgoskiej
• Wybór Komisji Statutowej

Drugi dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 6 września 1981 r.

• Informacja o porządku obrad drugiego dnia I tury I KZD, wybór Komisji Statutowej
• Powołanie Komisji Statutowej
• Sprawa spornego zapisu w regulaminie obrad dotyczącego liczby głosów niezbędnych do odwoływania przyjętych uchwał
• Uchwała w sprawie włączenia kazania ks. Józefa Tischnera do dokumentów zjazdu
• Wybór Komisji Statutowej, ustalenie liczebności komisji
• Zaproszenie przedstawicieli Związku Literatów Polskich na zjazd
• Wystąpienie przedstawiciela austriackich związków zawodowych
• Sprawozdanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej
• Kwestia umorzenia śledztwa w sprawie bydgoskiej
• Wystąpienie przedstawiciela duńskich związków zawodowych
• Propozycje uchwał zjazdu przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Wystąpienie Andrzeja Wajdy
• Wystąpienie przedstawiciela japońskich związków zawodowych
• Protokół nr 2 i komunikat nr 2 Komisji Mandatowo-Wyborczej, w tym sprawa 4 mandatów Regionu Zielona Góra
• Wystąpienie Stanisława Matyi
• Powołanie Komisji Programowej
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP
• Wystąpienie przedstawiciela jugosłowiańskich związków zawodowych
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP – ciąg dalszy
• Powoływanie Komisji Programowej
• Ukonstytuowanie się Komisji Statutowej, tryb pracy nad zmianami w statucie
• Głosowanie dotyczące odbierania głosu mówcy przez podnoszenie mandatów
• Wystąpienie przedstawiciela niemieckich związków zawodowych
• Odpowiedź Wałęsy na zarzut, że nie uczestniczy w obradach KZD
• Dyskusja programowa i nad sprawozdaniem KKP – ciąg dalszy
• Wystąpienie Jerzego Rogali-Lewickiego – NSZZ „Solidarność” Rzemiosła Indywidualnego
• Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Wystąpienie przedstawiciela szwedzkich związków zawodowych
• Wystąpienie Stefana Bratkowskiego
• Sprawa mszy polowej w Hali „Olivia”
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Komunikat Komisji Programowej
• Sprawa mszy polowej w Hali „Olivia” – ciąg dalszy
• Wystąpienie Klemensa Szaniawskiego
• Projekt uchwały o samorządzie przedstawiony przez Komisję Uchwał i Wniosków

Trzeci dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 7 września 1981 r.

• Porządek obrad, propozycja trybu obrad nad zmianami w statucie
• Przedstawienie trybu pracy nad statutem przez Komisję Statutową
• Przedstawienie trybu pracy Komisji Programowej
• Dyskusja i głosowanie dotyczące ankiety przygotowanej przez Komisję Statutową
• Propozycje uchwał przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji nad ankietą przygotowaną przez Komisję Statutową
• Sprawa preambuły statutu
• Przedstawienie dwóch projektów uchwały w sprawie samorządu i dyskusja nad nimi
• Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie uchwały o samorządzie – dyskusja
• Protokół nr 3 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Propozycje uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków, w tym sprawa 13. zespołu Komisji Programowej
• Ciąg dalszy dyskusji nad statutem
• Koniec dyskusji nad ankietą przygotowaną przez Komisję Statutową, autopoprawki komisji, głosowanie
• Głosowanie dotyczące liczby zespołów problemowych Komisji Programowej, sprawa 13. zespołu
• Konferencja prasowa rzecznika prasowego I KZD
• Przyjęcie sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej
• Prezentacja proponowanego trybu pracy Komisji Programowej
• Ciąg dalszy głosowania dotyczącego ankiety Komisji Statutowej

Czwarty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 8 września 1981 r.

• Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Uchwała dotycząca samorządów pracowniczych
• Dyskusja dotycząca przygotowania wstępnych tez programowych
• Głosowanie dotyczące Posłania
• Informacja prasowa rzecznika prasowego I KZD
• Protokół nr 4 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Ustalenie porządku dalszej części obrad I tury i zasad prowadzenia obrad
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – stanowiska regionów
• Projekty uchwał przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – stanowiska regionów
• Uzupełnienie procedury przyjmowania uchwał zjazdu
• Projekty uchwał oraz deklaracji I KZD
• Sprawa autorstwa Posłania
• Ciąg dalszy dyskusji programowej – wystąpienia przedstawicieli regionów

Piąty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 9 września 1981 r.

• Przedstawienie trybu pracy nad zmianami w statucie
• Dyskusja nad zmianami w statucie, sprawa załącznika
• Przedstawienie zasad pracy Komisji Statutowej, dyskusja nad zmianami w rozdziale I statutu
• Głosowanie dotyczące rozdziału I statutu
• Dyskusja nad zmianami w rozdziałach II i III statutu
• Głosowanie dotyczące poprawek i wariantów statutu zgłoszonych z sali
• Sprawa tajnego głosowania dotyczącego łączenia stanowisk przewodniczącego różnych szczebli
• Informacja prasowa rzecznika I KZD
• Sprawa powołania Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Tajnych
• Głosowanie dotyczące poprawek do rozdziałów II i III statutu
• Dyskusja nad rozdziałem IV statutu
• Przedstawienie przez Komisję Statutową poprawek do rozdziału IV statutu
• Dyskusja nad poprawkami do rozdziału IV statutu
• Prezentacja i głosowanie dotyczące zgłoszonych z sali propozycji dodatkowych wariantów zapisów rozdziału IV
• Głosowanie sondażowe dotyczące poprawek do rozdziału IV
• Głosowania dotyczące pięciu wariantów zmian w rozdziale IV statutu
• Komunikat o rozpoczęciu pracy przez TV BIPS
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących trybu wyboru Prezydium KK
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących Komisji Rewizyjnych
• Głosowanie sondażowe wariantów zapisów statutu dotyczących kadencji i sposobów zwoływania zjazdu krajowego i zjazdów regionalnych
• Zawieszenie głosowań dotyczących zmian w rozdziale IV statutu, przedstawienie propozycji zmian w rozdziałach V i VI
• Przedstawienie propozycji zmian w rozdziałach VII i VIII statutu
• Dyskusja nad propozycjami zmian w rozdziałach V, VI, VII, VIII I IX statutu
• Powrót do dyskusji nad paragrafem 13 statutu, czyli sprawą chłoporobotników
• Prezentacja i głosowanie zmian w paragrafach 29, 30, 31 statutu
dotyczących sekcji branżowych
• Przypomnienie trybu głosowania nad zmianami w statucie, powołanie Komisji Skrutacyjnej do Głosowań Tajnych
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziału V statutu
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziału VI statutu
• Autopoprawki Komisji Statutowej do rozdziałów VII i VIII statutu
• Głosowanie sondażowe nad zapisem w statucie dotyczącym statusu
prasy związkowej
• Głosowania sondażowe dotyczące wariantów zmian do rozdziału VIII statutu

Szósty dzień obrad I tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” – 10 września 1981 r.

• Informacja prasowa rzecznika prasowego I KZD, próba policzenia delegatów będących etatowymi pracownikami związku
• Wnioski Komisji Statutowej dotyczące statutu
• Komisja Statutowa przejmuje prowadzenie obrad
• Dyskusja nad wnioskami Komisji Statutowej dotyczącymi wyboru wiceprzewodniczących KK oraz niełączenia funkcji
• Głosowanie dotyczące poprawek do rozdziału IV statutu
• Protokół nr 6 Komisji Mandatowo-Wyborczej
• Pierwsze czytanie projektu uchwały dotyczącej samorządu terytorialnego
• Drugie czytanie deklaracji I KZD
• Dyskusja nad paragrafem 9 pkt 10 statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale V statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VI statutu
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VII statutu
• Kwestia uprawnień Komisji Krajowej do ogłaszania strajku ogólnopolskiego
• Głosowanie nad zmianami w rozdziale VIII statutu
• Kwestia głosowań tajnych w sprawie łączenia funkcji i w sprawie załącznika do statutu
• Propozycje uchwał w sprawie reglamentacji artykułów deficytowych, samorządu terytorialnego oraz trybu wydawania paszportów i podwójnego obywatelstwa
• Wniosek o ponowne głosowanie nad paragrafem 36 statutu i wprowadzenie sformułowania: „prasa związkowa jest niezależna”
• Wniosek o wybranie na wstępie II tury zjazdu nowego prezydium i nowej Komisji Uchwał i Wniosków
• Kwestia przygotowania ordynacji wyborczej na II turę zjazdu
• Wnioski formalne
• Dyskusja nad deklaracją o podstawowych celach związku
• Drugie czytanie uchwały w sprawie reglamentacji artykułów deficytowych
• Uchwała – apel do zarządów regionów w sprawie ratyfikacji statutu
• Dyskusja dotycząca uchwały w sprawie oświaty
• Powrót do sprawy deklaracji o podstawowych celach związku
• Wystąpienie Lecha Wałęsy kończące obrady I tury I KZD
• Konferencja prasowa po I turze I KZD w głównej Hali „Olivia”

Jan Marek Owsiński – KALENDARIUM
STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
UCHWAŁA PROGRAMOWA I KZD Z ANEKSEM
DOKUMENTY I TURY ZJAZDU
WYKAZ SKRÓTÓW
INDEKS OSÓB
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]